gammo

kitchen & more

Zákaznický servis: +420-728-648-916
Otváracia doba: 08:00-16:00 (Po-Pia)

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú práva a povinnosti spoločnosti Gammo Europe Ltd. (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) a Užívateľov – spoločne „Strany“ – využívajúcich služby poskytované prostredníctvom svojej webovej stránky http://www.gammo.sk a ich subdomény.

Tieto VOP obsahujú ustanovenia vzťahujúce sa na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi podľa Občianskeho zákonníka a zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi (podnikatelia, kupujúci), preto žiadame Užívateľa, aby bral do úvahy iba ustanovenia, ktoré sa naň vzťahujú. Pri objednávke a nákupe je za spotrebiteľa považovaná iba fyzická osoba jednajúca mimo rámca svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti (pri nákupe výrobku), čo tiež znamená, že výrobok je kupovaný na súkromné účely. iba na použitie (na použitie v domácnosti a nie na použitie v gastronomickom alebo inom obchodnom zariadení alebo prevádzkarni).

Našim zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, taktiež poskytneme práva podľa platných právnych predpisov, ale neposkytneme im práva, ktoré poskytujeme našim zákazníkom-spotrebiteľom podľa neodchylných právnych ustanovení upravujúcich spotrebiteľské zmluvy. Gammo Europe Ltd. si vyhradzuje právo podniknúť všetky právne kroky proti zákazníkovi, ktorý, hoci sa v čase objednávky a nákupu vyhlasuje za spotrebiteľa, v skutočnosti zakúpil produkt poskytovateľa služieb na komerčné účely, nie na súkromné použitie, a ktorý neskôr si praje uplatniť práva spotrebiteľa u Poskytovateľa služieb. Našim zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, umožníme nakupovať produkty v hrubej maximálnej hodnote 1.250 EUR.

Tieto VOP sa neukladajú, sú uzatvárané iba v elektronickej podobe, nepredstavujú písomnú zmluvu, sú písané v slovenskom jazyku a neodkazujú na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prevádzky webshopu, procesu objednávania a dodania nás prosím kontaktujte na uvedené kontaktné údaje.

Pokiaľ ide o spotrebiteľské zmluvy uzatvárané medzi spotrebiteľmi z členských štátov EÚ, ktorí nie sú maďarskými občanmi, vezmite prosím do úvahy, že v súlade s právnymi predpismi EÚ ( Nariadenie ES č. 593/2008 označované ako Rím I a podľa Nariadenia ES č. 1215/ 2012 označované ako Brusel I ) platí právo členského štátu spotrebiteľa a tieto súdy majú právomoc v prípade sporov vzniknutých medzi stranami.

Tieto VOP sú trvale dostupné, je možné ich uložiť a stiahnuť (vytlačiť) z nasledujúcej webovej stránky: https://gammo.sk/informacie-pre-zakazniky/vop

1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

Názov poskytovateľa služieb je Gammo Europe Ltd.

Sídlo poskytovateľa služieb (a miesto vybavenia reklamácie): H-1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Kontaktné údaje poskytovateľa služby, pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontaktovanie zákazníkov: kontakt@gammo.eu, telefónne číslo: +420-728-648-916

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-281228

Názov registračného orgánu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

DIČ: 23925148-2-43

Telefónne číslo: +420-728-648-916

Evidenčné číslo: NAIH-90313/2015.

Jazyk zmluvy: slovenčina

Meno, adresa, e-mailová adresa poskytovateľa hostingu: AB PLUSZ Bt. (adresa: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48., registračné číslo spoločnosti: 13-06-068037, Daňové číslo 21586091-2-13

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1.Otázky neupravené v týchto VOP a ich výklad sa riadia maďarským právom, najmä s ohľadom na zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti ( Elker. zmluvné strany vzťahujú bez akýchkoľvek osobitných ustanovení.

2.2 V medziach povolených zákonom je Poskytovateľ služieb oprávnený v budúcnosti jednostranne meniť tieto VOP z oprávnených a nepredvídateľných dôvodov. Dodatky zverejní Poskytovateľ služieb na svojich webových stránkach 5 (päť) dní pred nadobudnutím účinnosti, neovplyvní však už uzavreté zmluvy.

2.3. Poskytovateľ služby nie je povinný uzavrieť zmluvu s Užívateľom, ktorý sa aj napriek vedomiu Poskytovateľa služby pri objednávke vyhlási za spotrebiteľa. To isté platí, ak si Užívateľ praje kúpiť produkt špeciálne navrhnutý a vyrobený na použitie v stravovacích zariadeniach – nepoužívaných v súkromných domácnostiach – nie ako podnikateľ, ale ako spotrebiteľ.

2.4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva k webu internetového obchodu, akejkoľvek jeho časti a obsahu na nich zobrazenom, ako aj šíreniu webu. Bez písomného súhlasu Poskytovateľa služieb je zakázané kopírovať, sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať produktové fotografie, popisy/texty produktov alebo akékoľvek ich časti zobrazené na internetovom obchode.

3. REGISTRÁCIA/NÁKUP

3.1. Užívateľ udelením súhlasu na webovej stránke (kliknutím do príslušného poľa), po otvorení a prečítaní dokumentov, prehlasuje, že sa zoznámil a súhlasí s podmienkami týchto VOP a Zásad ochrany osobných údajov zverejnených na webových stránkach a súhlasí so spracovaním údajov.

3.2. Užívateľ je povinný pri nákupe/registrácii uviesť svoje skutočné údaje. V prípade nepravdivých údajov alebo údajov, ktoré je možné spojiť s inou osobou poskytnutou pri nákupe/registrácii, je výsledná elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ služby v rozsahu povolenom zákonom vylučuje svoju zodpovednosť, pokiaľ Užívateľ využíva jeho služby v mene inej osoby s použitím údajov inej osoby.

3.3. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie dodávky alebo iné problémy či chyby spôsobené nesprávnymi a/alebo nepresnými údajmi poskytnutými Užívateľom.

3.4. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku zabudnutia hesla Užívateľom alebo jeho sprístupnenie neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu mimo kontroly Poskytovateľa služby.

4. RADA PRODUKTOV A SLUŽIEB, KTORÉ JE MOŽNÉ KÚPIŤ

4.1. Ceny zobrazené pri produktoch zahŕňajú všetky náklady na balenie, ale nezahŕňajú náklady na dopravu (popísané v ďalších častiach). Všetky ceny sú v mene CZK a zahŕňajú DPH platnú pre spotrebiteľov v súlade so zákonom, avšak vzhľadom k maďarským daňovým predpisom pre cezhraničný predaj sa môže hodnota DPH líšiť v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

4.1.1.Použitá sadzba DPH pre spotrebiteľa: rovná sa sadzbe krajiny fakturačnej adresy zákazníka.

4.1.2. Použitá sadzba DPH pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a nemajú platné daňové číslo EÚ: Maďarská sadzba DPH (v súčasnosti 27 %)

4.1.3. Použitá sadzba DPH pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a majú platné daňové číslo EÚ: bez DPH (0 %).

4.2. Poskytovateľ služieb v internetovom obchode podrobne zobrazí názov a popis produktu a zobrazí fotografiu produktu. Výrobcovia svoje produkty neustále vylepšujú, takže obrázky zobrazené na produktových listoch sú iba ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočného produktu (napr. tlačidlo je na inom mieste, iná farba). Nenesieme zodpovednosť za estetické rozdiely medzi vyobrazením zobrazeným v internetovom obchode a skutočným vzhľadom produktu (tieto rozdiely nemajú vplyv na technické parametre).

4.3.Vo výnimočne ojedinelých prípadoch, keď sa po zadaní objednávky alebo uhradení kúpnej ceny zistí, že výroba objednaného produktu bola ukončená alebo jeho dodanie v lehote stanovenej týmito VOP nie je možné z dôvodov nezávislých na vôli Poskytovateľa služieb, samozrejme Užívateľa bezodkladne kontaktujeme za účelom prerokovania záležitosti a podľa jeho voľby vrátime zaplatenú čiastku. Vylučujeme akúkoľvek ďalšiu zodpovednosť voči našim zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

4.4. Ak je zavedená akčná cena, Poskytovateľ služby plne informuje užívateľa o akcii a jej presnej dobe trvania.

4.5. Pokiaľ Poskytovateľ služieb napriek akejkoľvek starostlivosti a starostlivosti uvedie na Internetovom obchode nesprávnu cenu, najmä s ohľadom na zjavne chybnú cenu, napr. ak je cena produktu na rozhraní Internetového obchodu zjavne odlišná od všeobecne známej, všeobecne uznávanej ceny. alebo predpokladaná cena produktu, alebo ak je „0“ EUR alebo „1“ EUR z dôvodu systémovej chyby, nie je Poskytovateľ služby povinný dodať produkt za chybnú cenu, a to ani v prípade, že systém odoslal potvrdenie o objednávku, ale môže ponúknuť správnu cenu, s vedomím ktorej Zákazník buď správnu cenu akceptuje, alebo môže od kúpy odstúpiť.

5. POSTUP OBJEDNÁVKY

5.1. Po registrácii sa Užívateľ prihlási do internetového obchodu a/alebo môže začať nakupovať bez registrácie.

5.2. Užívateľ nastaví počet produktov na kúpu.

5.3. Užívateľ pridá vybrané produkty do nákupného košíka. Užívateľ si môže obsah košíka kedykoľvek prezrieť kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Pokiaľ si Užívateľ praje pridať do nákupného košíka ďalšie produkty, zvolí tlačidlo „pokračovať v nákupe“. Ak si neželáte kupovať ďalšie produkty, kliknite na tlačidlo "Košík" a na ďalšej stránke zaškrtnite číslo produktu(ov), ktorý si želáte zakúpiť. Na tejto stránke je možné zmeniť množstvo alebo danú položku vymazať. Ak je obsah košíka pre Používateľa vhodný, môže zadať svoje fakturačné a dodacie údaje kliknutím na tlačidlo „Ďalší krok“.

5.5. Užívateľ zvolí doručovaciu adresu a potom spôsob doručenia/platby, čo môže byť jeden alebo viac z nasledujúcich typov (v závislosti na doručovacej adrese môžu platiť obmedzenia):

5.5.1 Platba na dobierku: pokiaľ je objednaný produkt doručovaný kuriérskou službou, má Užívateľ možnosť uhradiť celkovú čiastku objednávky kuriérovi v hotovosti (alebo platobnou kartou) pri prevzatí objednaného produktu (produktov).

5.5.3. Platba vopred bankovým prevodom: Užívateľ prevedie kúpnu cenu na bankový účet Poskytovateľa služby, potom mu môžu byť doručené objednané produkty.

5.5.4. Online platba kreditnou kartou prostredníctvom systému BARION: rozhranie pre online platbu kartou zaisťuje systém BARION. Obchodník neprijíma ani neuchováva údaje o kreditnej karte. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je inštitúcia dohliadaná Maďarskou národnou bankou, registračné číslo H-EN-I-1064/2013.

5.6. Pokiaľ ide o náklady na dopravu, záleží iba na hrubej hmotnosti produktov a táto cena je automaticky vypočítaná webom pred dokončením objednávky.

5.7. Podrobnosti o nákladoch na dopravu nájdete v príslušných dodacích podmienkach na našom vyhradenom webe: https://gammo.sk/informacie-pre-zakazniky/poplatky-za-dopravu 

5.8. Doručovanie vašich zásielok bude vykonané našimi dôveryhodnými doručovacími partnermi medzi 8:00 a 17:00. Pokiaľ v tomto období nie ste doma, je vhodné definovať ako doručovaciu adresu pracovnú adresu. Kuriérska služba sa pokúsi doručiť balíky raz a náklady na doručenie nevyzdvihnutých balíkov budú účtované zákazníkovi. Produkty, ktoré chcete, by ste si mali objednať iba v prípade, že za ne môžete zaplatiť kuriérovi pri prevzatí zásielky. V prípade

vrátených balíkov, ktoré neboli prevzaté, budeme zákazníkovi účtovať poplatok za spätné doručenie a zásielku budeme môcť znovu odoslať iba v prípade, že bude balík zaplatený vopred.

5.9. Pokiaľ sa vyskytne chyba alebo nedostatok v produktoch alebo cenách v internetovom obchode, vyhradzujeme si právo na opravu. V takom prípade informujeme zákazníka o nových informáciách ihneď po zistení alebo oprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku ešte raz potvrdiť alebo ktorákoľvek zo strán môže od zmluvy odstúpiť.

5.10. Konečná čiastka na úhradu je uvedená v zhrnutí objednávky av potvrdzovacom liste. Faktúra a záručná dokumentácia sú súčasťou balenia a informácie o práve na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní pre užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, sú uvedené nižšie v týchto VOP. Užívatelia majú k týmto VOP tiež prístup z odkazu uvedeného v e-maile, ktorý im bol zaslaný po nákupe. Upozorňujeme našich Zákazníkov na dôležitosť uschovania vystaveného a poskytnutého účtovného poukazu (faktúry), pretože v prípade jeho straty sa zaväzujeme ho znovu vystaviť (poskytnúť kópiu faktúry) iba za administratívny poplatok: 10 EUR + DPH (plus poštovné, ak je požadovaná papierová verzia).

5.11. Zásielky sú doručované v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00. Užívatelia, ktorí sú firemnými zákazníkmi aj spotrebitelia, sú povinní bezodkladne zkontrolovat obal. V prípade vážne poškodeného obalu Zákazník odmietne zásielku prevziať a kuriér spíše protokol (zápis) a Užívateľ o incidente informuje Poskytovateľa služby pomocou akýchkoľvek kontaktných údajov. Poskytovateľ služieb v tejto súvislosti za žiadnych okolností neprijme žiadne následné, nezdokumentované (bez záznamu) sťažnosti od firemných zákazníkov. Zákazník nás tiež bezodkladne informuje, pokiaľ kuriérska spoločnosť odmietla vyhotoviť záznam. Naši firemní zákazníci nás musia o takýchto incidentoch písomne informovať.

5.12. Po zadaní údajov môže Užívateľ kliknúť na tlačidlo „dokončiť“ pre odoslanie svojej objednávky, ale predtým si môže údaje ešte raz skontrolovať, prípadne zaslať komentár k svojej objednávke, prípadne nám zaslať e-mail s akoukoľvek inou požiadavkou súvisiacou s objednávkou. Kliknutím na tlačidlo objednať sa Užívateľ stáva povinný zaplatiť a na webovej stránke sa zobrazí zvláštne upozornenie v tomto zmysle.

5.13. Oprava chýb pri zadávaní údajov: v priebehu procesu objednávania je vždy možné prezerať alebo upravovať obsah nákupného košíka, pokiaľ košík neobsahuje požadované množstvo, môže Užívateľ zadať počet kusov do poľa pre zadanie údajov v množstve a stlačte tlačidlo "aktualizovať/aktualizovať košík". Pokiaľ si Užívateľ praje zmazať produkty v nákupnom košíku, klikne na tlačidlo "X" "zmazať". Počas procesu objednávania bude mať Užívateľ vždy možnosť opraviť/zmazať zadané údaje.

5.14. Po odoslaní objednávky dostane užívateľ potvrdenie e-mailom. Pokiaľ toto potvrdenie nedostane Užívateľ v primeranej lehote podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Užívateľa, je Užívateľ zbavený povinnosti urobiť ponuku alebo zmluvný záväzok. Objednávka a jej potvrdenie sa považuje za prijatú Poskytovateľom služby alebo Užívateľom okamihom, kedy ich Užívateľovi sprístupní. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za potvrdenie, pokiaľ potvrdenie nebolo doručené včas, pretože užívateľ pri registrácii zadal nesprávnu e-mailovú adresu alebo má plnú schránku a nemôže prijať správu.

5.15. Užívateľ berie na vedomie, že potvrdenie uvedené v predchádzajúcom bode je iba automatickým potvrdením a nezakladá zmluvu. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Poskytovateľ služieb oznámi Užívateľovi e-mailom prijatie objednávky, jej náležitosti a jej predpokladané splnenie po automatickom potvrdení uvedenom v predchádzajúcom bode.

5.16. Poskytovateľ služby sa nezaväzuje splniť akúkoľvek objednávku zadanú Spotrebiteľom obsahujúci produkty v hrubej hodnote vyššej ako 1.250 EUR, a preto nebude takáto objednávka potvrdená.

6. SPRACOVANIE A PLNENIE OBJEDNÁVOK

6.1. Objednávky sú spracovávané v otváracej dobe. Objednávku je možné zadať aj mimo doby uvedenej ako doby spracovania objednávky, pokiaľ je zadaná po skončení pracovného času, bude vybavená nasledujúci deň. Vo všetkých prípadoch zákaznícky servis poskytovateľa služieb elektronicky potvrdí, kedy bude schopný spracovať vašu objednávku.

6.2. Ak nie je v potvrdzovacom e-maile uvedené inak, Poskytovateľ služieb obvykle dodá objednaný tovar do 3 týždňov od potvrdenia (alebo v prípade tovaru na objednávku po obdržaní zálohy), to však neznamená, že tvorí zmluvnú dodaciu lehotu.

6.3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ak sa Strany nedohodnú inak, je Poskytovateľ služby povinný sprístupniť tovar kupujúcemu (Užívateľovi) bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do šesťdesiatich dní.

6.4. V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služby je Užívateľ oprávnený stanoviť dobu odkladu (dodatočnú lehotu). V prípade, že Poskytovateľ služby neplní v dodatočnej lehote, je Zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.5. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez upozornenia, pokiaľ

a) Poskytovateľ služby odmietol plniť zmluvu;

alebo

b) zmluva mala byť na základe dohody zmluvných strán alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby splnená v stanovenom čase plnenia, nie kedykoľvek inokedy.

6.6. Pokiaľ Poskytovateľ služieb nesplní svoj zmluvný záväzok, pretože produkt uvedený v zmluve nie je dostupný, Poskytovateľ služieb o tom bezodkladne informuje Užívateľa a bezodkladne vráti čiastku zaplatenú Užívateľom.

6.7. Na základe kúpnej zmluvy je poskytovateľ služieb povinný previesť vlastnícke práva k produktu, užívateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vec. Vzhľadom na to, že sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim alebo ním určená tretia osoba. Pokiaľ však prepravca najal kupujúci, prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, pokiaľ prepravca nebol doporučený predávajúcim.

6.8. Pokiaľ sa Poskytovateľ služby a Užívateľ nedohodli na dobe plnenia, je Poskytovateľ služby povinný splniť zmluvu v lehote alebo termíne uvedenom v žiadosti Užívateľa, v prípade neexistencie žiadosti do šesťdesiatich dní odo dňa najneskôr prijatia objednávky Poskytovateľom služby.

6.9. V prípade, že poskytovateľ služby nesplní svoju zmluvnú povinnosť, pretože produkt uvedený v zmluve nie je dostupný, bezodkladne o tom informuje užívateľa a vráti mu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní, zaplatenú sumu.

6.10. Pri plnení zmlúv (a tiež pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy) je zákazník spotrebiteľ taktiež povinný konať v dobrej viere a spolupracovať s poskytovateľom služieb. Pokiaľ teda aj napriek maximálnemu úsiliu dodávateľa spotrebiteľský zákazník dostane od kuriéra produkt, ktorý je v čase doručenia rozdrvený a roztrhaný, odmietne dodávku produktu prevziať (a mal by požadovať, aby kuriér službu zaznamenať takú okolnosť) a oznámi to dodávateľovi.

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA KUPUJÚCEHO

7.1. Spotrebiteľ môže v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a nariadenia vlády 45/2014 (26.II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi odstúpiť od uzavrieť zmluvu do 14 dní od prevzatia objednaného produktu bez udania dôvodu a vrátiť objednaný produkt. V takom prípade však náklady na vrátenie produktu musí znášať spotrebiteľ, pretože Poskytovateľ služby sa nezaviazal tieto náklady znášať.

7.2. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, Spotrebiteľ však môže právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v čase medzi dátum uzavretia zmluvy a dátum dodania tovaru.

7.3. Pokiaľ si spotrebiteľ praje uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, bude poskytovateľovi služieb zaslané vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy na jeden z uvedených kontaktných údajov.

7.4. Pokiaľ chce Spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže tak urobiť písomne na niektorom z kontaktných údajov Poskytovateľa služieb (buď pomocou nižšie uvedeného vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy, písomne), alebo telefonicky. V prípade písomného oznámenia poštou bude zohľadnený dátum vyvesenia, v prípade telefonického oznámenia dátum oznámenia telefonicky. Pokiaľ nám to oznámite písomne poštou, budeme brať do úvahy dátum vyvesenia, a ak nám to oznámite telefonicky, budeme brať do úvahy dátum vášho telefonátu. V prípade oznámenia poštou bude Poskytovateľ služieb prijímať oznámenia ako doporučenú zásielku alebo balík. Spotrebiteľ môže vrátiť objednaný produkt Poskytovateľovi služby poštou alebo kuriérom na vlastné náklady, alebo môže požiadať Poskytovateľa služby o zaslanie kuriéra, avšak v tomto prípade bude účtovaný poplatok za doručenie vypočítaný na základe hmotnosti produkt bude 150% z ceny dopravy.

7.5. Žiadame našich zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, aby výrobok pri vrátení na odstúpenie od zmluvy riadne a starostlivo zabalili. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od zakúpenia produktu s kúpnou cenou nad 6.250,- Kč žiadame spotrebiteľa, aby vyfotografoval produkt zo všetkých strán balíka pred a po zabalení, na ktorom bude uvedený stav produktu a kvalita balenia. Túto fotografiu si, prosím, uschovajte do doby vrátenia kúpnej ceny Spotrebiteľovi, aby v prípade poškodenia vzniknutého pri vrátení produktu k nám bolo možné riadne preukázať stav produktu pred vrátením. O tejto povinnosti budeme spotrebiteľa informovať aj e-mailom, keď nám oznámi zámer odstúpiť od zmluvy. Gammo Europe Ltd. nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie produktu spôsobené nesprávnym zabalením produktu.

7.6. Právo na odstúpenie od zmluvy možno tiež uplatniť pomocou nasledujúceho vzorového vyhlásenia:

Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy:

Adresa: Gammo Europe Ltd. 1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Ja, nižšie podpísaný, vyhlasujem, že využívam svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so zmluvou o nákupe nasledujúcich produktov:

Číslo objednávky: [bude doplnené podľa potreby]

Označenie produktu: [vyplní sa podľa potreby]

Dátum uzavretia zmluvy: [bude doplnený podľa potreby]

Meno/mená spotrebiteľa/spotrebiteľov: [vypĺňa sa podľa potreby]

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov): [vypĺňa sa podľa potreby]

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len pre papierovú správu): [vyplní sa podľa potreby]

Dátum: [bude doplnený podľa potreby]

 

 

7.7. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne náklady okrem nákladov na vrátenie produktu.

7.8. Poskytovateľ služieb vráti Spotrebiteľovi čiastku pôvodne zaplatenú ako kúpnu cenu, vrátane poplatkov za doručenie, bezodkladne po obdržaní produktu/oznámenia o zrušení v súlade s platnou legislatívou, najneskôr však do 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru (vzniknuté v súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu) však znáša Spotrebiteľ.

7.9. Vrátenie peňazí bude vykonané rovnakým spôsobom platby ako pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ nebude výslovne súhlasiť s iným spôsobom platby - v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Vrátenie peňazí na dobierku bude prebiehať iba bankovým prevodom.

7.10. Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi služby, vráti tovar alebo ho doručí na adresu Poskytovateľa služieb.

7.11. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí, aby spotrebiteľ zaslal oznámenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní. Má sa za to, že spotrebiteľ lehotu dodržal, ak pred uplynutím 14 dňovej lehoty odošle dodávateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy a zároveň vráti produkt dodávateľovi, a to najneskôr do 14. dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie sa považuje za včas dokončené, ak spotrebiteľ vráti tovar pred uplynutím lehoty.

7.12. Poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vzniknuté Spotrebiteľom v súvislosti s voľbou iného spôsobu dopravy, než je najlacnejší obvyklý spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služieb.

7.13. Vrátenie peňazí môže Dodávateľ zadržať, kým nebude tovar vrátený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže, že bol vrátený, podľa toho, čo nastane skôr.

7.14. Po prevzatí balíka našou spoločnosťou bude otvorenie balíka a kontrola vráteného produktu zaznamenaná videokamerou. Je to nutné, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam v neskoršej fáze (napríklad, že vrátený produkt bol poškodený alebo neúplný).

7.15. Spotrebiteľ je zodpovedný iba za amortizáciu spôsobenú používaním nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkcie produktu.

7.16. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy upravuje nariadenie vlády č. 45/2014 (26.II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, dostupné tu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je k dispozícii tu.

7.1.7 Spotrebiteľ sa môže tiež obracať na Poskytovateľa služieb s ďalšími sťažnosťami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto VOP.

7.18. Právo odstúpiť bez udania dôvodov, ako je uvedené vyššie, majú iba Užívatelia, ktorí sú spotrebiteľmi podľa Občianskeho zákonníka. Toto právo na odstúpenie od zmluvy nemôžu uplatniť podnikateľské subjekty, teda osoby konajúce v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti (a ktoré za týchto okolností produkt zakúpili).

7.19. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, pokiaľ odošle oznámenie o odstúpení pred uplynutím 14. dňa po obdržaní produktu. V prípade písomného odstúpenia postačí do 14 dní zaslať iba oznámenie o odstúpení od zmluvy. V prípade oznámenia poštou bude zohľadnený dátum vyvesenia, v prípade oznámenia e-mailom dátum odoslania e-mailu alebo faxu.

7.20. V prípade odstúpenia je Spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení, vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa služieb. Lehota sa považuje za dodržanú, ak je tovar odoslaný pred uplynutím 14-dňovej lehoty (tj nemusí doraziť do 14 dní). Náklady vzniknuté s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.21. Poskytovateľ služby však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu dopravy, než je najlacnejší obvyklý spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služieb. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v čase medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia tovaru.

7.22. V prípade predaja viacerých produktov, pokiaľ je každý produkt dodaný v inú dobu, môže zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od posledného dodaného produktu alebo v prípade predaja viacerých šarží alebo položiek, poslednej dodanej šarže alebo položky.

8. VADNÝ VÝKON

8.1. Zákazník sa môže dovolávať záruky alebo záručných práv iba v prípade chybného (chybného) plnenia. Plnenie Poskytovateľa služby je chybné, pokiaľ služba v čase plnenia nespĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené zmluvou alebo zákonom. Vezmite prosím na vedomie, že pokyny pre zaobchádzanie s produktmi (Návody na použitie) sú súčasťou uzavretej zmluvy, najmä ustanovenia týkajúce sa riadneho a odborného používania produktu. Poskytovateľ neporušuje zmluvu, ak oprávnená osoba o vade v čase uzavretia zmluvy vedela alebo o vade v čase uzavretia zmluvy vedieť mala, alebo ak bola príčinou vady alebo vada nebola spôsobená nesprávnym používaním alebo inštaláciou alebo údržbou (alebo, potom, čo nebezpečenstvo škody prešlo na oprávnenú osobu, vyššou mocou).

8.2. Informácie o záručných právach pre našich zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi (na základe vzorových informácií definovaných nariadením vlády 45/2014).

8.2.1. V akých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku?: V prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže Užívateľ u Poskytovateľa služby uplatniť nárok na záruku v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

8.2.2 Užívateľ môže podľa svojho uváženia uplatniť nasledujúce záručné nároky: požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie nároku zvoleného užívateľom nie je možné splniť alebo by pre spoločnosť znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením ďalší nárok. Pokiaľ opravu alebo výmenu nebolo alebo nebolo možné požadovať, môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo v krajnom prípade od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ môže svoje vybrané záručné právo previesť na iný záručný nárok, avšak náklady na zmenu znáša Užívateľ, ibaže by zmena bola oprávnená alebo k nej záväzok neuviedol dôvod.

8.2.3. Užívateľ musí vadu oznámiť bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady. Upozorňujeme však, že spotrebiteľskí zákazníci nemôžu požadovať náhradu škody po dvojročnej lehote odo dňa plnenia zmluvy.

8.2.4. Užívateľ Spotrebiteľ môže uplatniť nárok na záruku u Poskytovateľa služby.

8.2.5. V lehote jedného roka odo dňa plnenia nie sú iné podmienky na uplatnenie práva na reklamáciu vád okrem oznámenia vady, pokiaľ Užívateľ preukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca webshop. Po uplynutí jedného roka odo dňa plnenia je však Užívateľ povinný preukázať, že vada zistená Užívateľom existovala už v čase plnenia.

8.3. Informácie o záruke produktu pre našich zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi (na základe modelových informácií definovaných v Nariadení vlády 45/2014)

8.3.1. V prípade vady hnuteľnej veci (produktu) môže Užívateľ podľa svojej voľby uplatniť buď záručné právo, alebo záruku na produkt.

8.3.2. V rámci záruky na produkt má užívateľ právo požadovať opravu alebo (pokiaľ je oprava nemožná:) výmenu produktu.

8.3.3. Výrobok je chybný, ak nespĺňa akostné požiadavky platné pri uvedení na trh alebo ak nemá vlastnosti popísané výrobcom.

8.3.4. Užívateľ má na uplatnenie záruky na výrobok dva roky od dátumu uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty nárok na reklamáciu zaniká.

8.3.5. Užívateľ môže uplatniť nárok zo záruky na výrobok iba u výrobcu alebo poskytovateľa služieb hnuteľnej veci. V prípade reklamácie produktu musí používateľ spotrebiteľ preukázať, že produkt je chybný.

8.3.6. Výrobca (poskytovateľ servisu) je zbavený povinnosti záruky na výrobok iba v prípade, že preukáže, že výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo že vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a technológie v čase uvedenia výrobku na trh alebo že vada výrobku vyplýva z uplatnenia právneho alebo regulačného ustanovenia. Výrobca (poskytovateľ služieb) musí preukázať iba jeden dôvod na oslobodenie.

8.3.7. Užívateľ nemôže uplatniť súčasne ako práva zo záruky, tak práva zo záruky produktu na rovnakú vadu. V prípade úspešného uplatnenia záruky na výrobok však môže byť výrobca zodpovedný za náhradný výrobok alebo opravený diel.

8.4. Záruka: v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy poskytujeme záruku 12-84 mesiacov v závislosti od toho, či je zákazník spotrebiteľom a kedy si kúpil a prevzal produkt, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka, ako aj podmienky určené výrobcom a jeho vlastnými záručnými podmienkami výrobcu. Spotrebiteľom vždy poskytujeme takzvanú povinnú záruku v súlade s našimi platnými zákonnými povinnosťami, ako je popísané v záručnom liste a nižšie (bez ohľadu na akékoľvek záruky výrobcu). Našim nespotrebiteľským zákazníkom poskytujeme ročnú záruku na príslušenstvo v súlade s Občianskym zákonníkom a v prípade kúpy im poskytujeme aj ďalší rok podpory Služby, ako je uvedené v Podmienkach poskytovania služby a nižšie (bod 13.3 ) (zároveň neposkytujeme záruku pre našich nespotrebiteľských zákazníkov).

9. ZÁRUKA PRE NAŠOV ZÁKAZNÍKOV SPOTREBITEĽOV

Pravidlá o povinných zárukách sú uvedené nižšie na základe modelových informácií definovaných zákonom. Našim zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, poskytujeme iba povinnú záruku.

9.1. V prípade chybného plnenia je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť povinnú záruku, ak je užívateľom spotrebiteľ, podľa nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby.

9.2. Práva a lehoty spotrebiteľov v rámci povinnej záruky

9.2.1. Pri spotrebiteľských zmluvách uzavretých od 1.1.2021 je povinná záručná doba jeden rok na výrobky v predajnej cene 25 EUR a vyššie, ale nepresahujúce 25 EUR, ďalej dva roky na výrobky s predajnou cenou nad 250 EUR, ale nepresahujúce 625 EUR. a tri roky pri tovare s predajnou cenou nad 625 EUR. Povinná záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru spotrebiteľovi alebo, pokiaľ inštaláciu vykonáva Poskytovateľ služieb alebo jeho zástupca, dňom inštalácie, ak však dôjde k inštalácii produktu neskôr ako šesť mesiacov po doručení začína lehota plynúť dňom doručenia.

9.2.2. Spotrebiteľ sa môže na základe svojej reklamácie z povinnej ručenia rozhodnúť požiadať o opravu alebo výmenu, ibaže by zvolenú reklamáciu nebolo možné splniť alebo by jej splnenie pre dlžníka viedlo k neúmerným dodatočným nákladom v porovnaní s plnením inej reklamácie, s prihliadnutím na hodnotu služby v pôvodnom stave , k závažnosti porušenia zmluvy ak škode na záujmoch spotrebiteľa, spôsobenej splnením reklamácie; alebo môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa povinná osoba nezaviazala tovar opraviť alebo vymeniť, nemôže splniť svoj záväzok, pokiaľ je to možné, do 15 dní alebo ak spotrebiteľ stratil záujem o opravu alebo výmena.

9.2.3 Odstúpenie nie je možné uplatniť pre nepodstatnú vadu.

9.2.4. Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote s prihliadnutím na vlastnosti tovaru a zamýšľaný účel tovaru bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa, a poskytovateľ služieb sa bude snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do 15 dní, alebo ak oprava alebo výmena trvá dlhšie ako 15 dní, informuje spotrebiteľa o predpokladanej dobe trvania opravy alebo výmeny. Pri oprave smie byť do výrobku osadený iba novo vyrobený diel (komponent).

9.3. Lehota povinnej záruky vzťahujúcej sa na výrobok (teda jeden rok na výrobok zakúpený do 7. mája 2024, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka, s predajnou cenou od 25 EUR do 250 EUR, a potom na výrobok zakúpený od 8. mája , 2024, od 25 EUR do 625 EUR. Povinná záručná doba 2 roky na výrobky s predajnou cenou do 250 000 EUR a 3 roky na výrobky drahšie ako 250 HUF) je neplatná. Ak však dôjde k oprave výrobku, záručná doba sa predĺži odo dňa odovzdania do opravy o dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemohol pre vadu výrobok používať podľa určenia.

9.4. Ak poskytovateľ služby pri prvej oprave zariadenia zistí, že ho nemožno opraviť, poskytovateľ služby, pokiaľ spotrebiteľ nestanoví inak, zariadenie do ôsmich dní vymení, alebo ak nie je výmena možná, vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zariadenia, ako je uvedené na potvrdení o zaplatení ceny výrobku predloženého spotrebiteľom. Pokiaľ z dôvodov, ktoré môže dodávateľ ovplyvniť a za ktoré nenesie zodpovednosť, nedôjde k oprave do tridsiatich dní odo dňa žiadosti o opravu a spotrebiteľ neustanoví inak, Poskytovateľ služieb zabezpečí výmenu zariadenia do ôsmich dní (čo strany doloží) alebo, ak nie je výmena možná , má spotrebiteľ nárok na vrátenie kúpnej ceny uvedenej na faktúre alebo účtenke (tiež do ôsmich dní).

9.5. Poskytovateľ služieb môže spotrebiteľovi poskytnúť použitie náhradného zariadenia počas opravy, pokiaľ sa na tom strany dohodnú. Poskytovateľ opravu vykoná v centrálnom servise v Budapesti, zaistí dopravu na miesto použitia a späť a pre zariadenie vyšle kuriéra. Pokiaľ to z akéhokoľvek dôvodu nie je možné, poskytovateľ služieb (po prerokovaní so zákazníkom) uhradí náklady na opravu na mieste vykonané pomocou určeného servisného partnera. Upozorňujeme zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, že je povinný s nami pri opravách spolupracovať, aby v prípadoch, keď nám nedovolí opravu začať, práce (napr. spotrebiteľ nie je v dohodnutú dobu doma a pod.), 30-dňová lehota (s právnymi dôsledkami uvedenými v bode 9.4 ) na opravu nemôže začať plynúť odo dňa oznámenia z dôvodu oneskorenia spotrebiteľa.

9.6. Pokiaľ sa zariadenie po trojnásobnej oprave v povinnej záručnej dobe opäť pokazí a spotrebiteľ nepožiada o pomernú zľavu z kúpnej ceny a nepraje si opravu výrobku, bude mu zariadenie do ôsmich dní vymenené. Ak nie je výmena možná, kúpna cena uvedená na účtenke alebo doklade o zaplatení predloženého spotrebiteľom bude spotrebiteľovi vrátená do 8 dní.

9.7. Poskytovateľ služieb je zbavený svojej povinnej záruky iba v prípade, že preukáže, že príčina závady vznikla po plnení (napr. nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou). Spotrebiteľ nemôže uplatňovať súčasne práva zo záruky aj zo záruky alebo súčasne uplatniť záruku na výrobok a reklamovať rovnakú vadu, ale spotrebiteľ má práva zo záruky nezávisle na právach popísaných v kapitolách o výrobku.

9.8. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté prirodzeným odpisom po záručnej dobe.

9.9. Okrem toho poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku chybného alebo nedbalého používania, manipulácie, nesprávneho použitia alebo neúdržby produktov po pominutí nebezpečenstva škody.

9.10. Pokiaľ spotrebiteľ uplatní nárok na výmenu do troch pracovných dní odo dňa kúpy (inštalácie) z dôvodu vady spotrebného tovaru, je poskytovateľ služieb povinný vymeniť spotrebný tovar, pokiaľ vada bráni obvyklému užívaniu tovaru (a neexistujú žiadne dôvody pre vylúčenie záručného nároku (napr. nesprávna inštalácia) , nesprávne použitie atď.).

10. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV O ZÁRUKE VÝROBCA

10.1. Ak ponúka výrobca výrobku vo svojej reklame alebo v akejkoľvek inej informácii záruku na trvanlivosť výrobku, môže spotrebiteľ pri zmluvách uzavretých od 1. januára 2022 uplatniť nárok priamo u výrobcu podľa ustanovení nariadenia vlády 373/2021 a môže - po celú dobu záruky na trvanlivosť výrobku - priamo požadovať od výrobcu opravu alebo výmenu výrobku v prípade chybného plnenia podľa pravidiel o právach zo záruky. Pokiaľ existuje záruka výrobcu, musí výrobca výrobku poskytnúť spotrebiteľovi záručné vyhlásenie výrobcu v slovenskom jazyku.

11. POSTUP V PRÍPADE UPLATNENIA ZÁRUKY

11.1. Zákazník (buď spotrebiteľ alebo podnikový zákazník) preukáže uzavretie zmluvy (faktúrou alebo účtenkou).

11.2. Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ služby (Občiansky zákonník § 6:166). Na produkty predávané našim zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa vzťahuje ročná záruka na zhodu podľa Občianskeho zákonníka. V prípade spotrebiteľov je však záručná doba dva roky.

11.3. Poskytovateľ služieb vyhotoví záznam o záruke alebo reklamácii záruky, ktorú mu spotrebiteľ oznámil, a kópiu bezodkladne sprístupní spotrebiteľovi overiteľným spôsobom. Budeme tiež viesť záznamy o sťažnostiach našich nespotrebiteľských zákazníkov.

11.4. Ak sa poskytovateľ služieb nemôže v čase oznámenia vyjadriť k uskutočniteľnosti spotrebiteľovej záruky alebo reklamácie produktu alebo povinnej záruky, oznámi spotrebiteľovi svoje stanovisko do piatich pracovných dní overiteľným spôsobom a predloží mu dôvody zamietnutia reklamácie spotrebiteľa a poskytnutie informácie o možnosti obrátiť sa na zmierovací orgán.

11.5. Dodávateľ uchováva záznam po dobu troch rokov odo dňa jeho vyhotovenia a predloží ho na požiadanie dozornému orgánu, ak je zákazníkom spotrebiteľ.

11.6. Dodávateľ by sa mal usilovať o predloženie opravy alebo výmeny maximálne do pätnástich dní, ak je zákazník spotrebiteľ.

11.7. Ako je podrobne popísané vyššie, nárok na záruku možno uplatniť iba v prípade chybného plnenia, takže nesprávne použitie alebo zlyhanie údržby môže v tomto ohľade vylúčiť zodpovednosť poskytovateľa služieb (voči zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, a voči tým, ktorí nie sú ).

12. PRÍPADY VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKU A NÁROKY ZÁRUKY PRE VŠETKÝCH ZÁKAZNÍKOV

12.1. Záruku alebo záručné nároky môže kupujúci výrobku uplatniť iba v súvislosti s opravou závad alebo porúch, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní. Nenesieme zodpovednosť, ak príčinou poruchy bolo nesprávne použitie (napr. priemyselné použitie spotrebičov určených na domáce použitie) alebo použitie v kombinácii s inými produktmi, ak takáto kombinácia produktov spôsobila poškodenie alebo stratu, alebo ak bola príčinou poruchy výpadok verejnej inžinierskej siete. Rovnako nenesieme zodpovednosť, pokiaľ je škoda spôsobená nehodou alebo nesprávnym použitím (akákoľvek ich kombinácia), poškodením, elektrickým prepätím alebo vyššou mocou (vrátane blesku alebo iných poveternostných podmienok). Ak je príčinou poruchy nesprávna údržba alebo úprava bez povolenia poskytovateľa služieb, môže to tiež vylúčiť našu zodpovednosť za akúkoľvek záruku. Rovnako vylučujeme našu zodpovednosť za vady spôsobené opotrebením (ako sú žiarovky, spínače, tesnenia, ozubené kolesá, vykurovacie podložky a ďalšie opotrebiteľné diely), ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní a za vady vzniknuté neoprávnenými opravami.

13. PODMIENKY NA OPRAVY/ÚDRŽBU PRE NAŠÍ NESPOTREBITEĽSKÉ ZÁKAZNÍKY

13.1. Pokiaľ Zákazník podá reklamáciu kvality v rámci jednoročnej záručnej doby platnej pre naše zariadenie podľa Občianskeho zákonníka, kedy príčina vady vznikla pri bežnom používaní (tj názor Zákazníka je, že vada vznikla pri výrobe), potom pokiaľ inak sa strany dohodnú, budú strany postupovať takto :

Zákazník písomne kontaktuje zákaznícky servis poskytovateľa služieb

Poskytovateľ služieb zhromažďuje a prepravuje zariadenie do svojho servisného strediska na vlastné náklady.

Poskytovateľ služby vykoná opravu a dopraví opravené zariadenie k zákazníkovi.

Pokiaľ prehliadka odborníkom poskytovateľa služieb zistí, že reklamovaná nefunkčnosť/výrobná vada sa neobjavuje, reklamácia zákazníka teda nie je oprávnená, je zákazník povinný uhradiť náklady na dopravu (150 % štandardnej dopravy [https://gammo.sk/informacie-pre-zakazniky/poplatky -za-dopravu] náklady na oba smery plus mzdové náklady kontroly (40 EUR + DPH).

13.2. 

13.3. Už druhý rok od nákupu zaisťujeme tzv. službu Plus jeden rok, ktorú je možné zakúpiť. Poskytovateľ služby v tomto prípade po dobu jedného roka od konca prvého roka po zakúpení (tj po dobu druhého roka) udeľuje pri predložení dokumentácie k Podmienkam poskytovania služby rovnaké podmienky pre prípad poruchy, ku ktorej dôjde pri bežnom používaní. pripojené k produktu (ktoré musí zákazník uschovať). Poplatok za túto podporu Služby Plus jeden rok je 5% z kúpnej ceny zariadenia, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak (alebo čiastka uvedená na webových stránkach pre daný produkt).

13.4. Distribútor tiež opraví závady, ktoré sa vyskytnú viac ako jeden rok po nákupe, a závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, avšak v rámci očakávanej životnosti zariadenia. Kupujúci oznámi tieto reklamácie písomne, nie iba telefonicky. V takýchto prípadoch nesie Zákazník taktiež náklady na opravu a dodanie a tiež cenu náhradných dielov, ktorá sa samozrejme líši, ale Distribútor je povinný všetky náklady vopred prerokovať so Zákazníkom.

13.5. 

13.6. Pri nahlásení závady do jedného roka žiadame našich zákazníkov, aby predložili faktúru vystavenú poskytovateľom služieb a obdržanú so zariadením v dobe nákupu.

14. RÔZNE USTANOVENIA

14.1. Poskytovateľ služieb môže na splnenie svojich povinností využiť prispievateľa. Poskytovateľ služby zodpovedá za akékoľvek porušenie takého subjektu, ako by sa porušenia dopustil sám.

14.2. Pokiaľ sa niektorá časť týchto podmienok stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, nebude tým dotknutá platnosť a vymáhateľnosť zvyšných častí.

14.3. Pokiaľ Poskytovateľ služby neuplatní právo podľa VOP, neuplatnenie tohto práva sa nepovažuje za vzdanie sa tohto práva. Žiadne vzdanie sa akéhokoľvek práva nie je platné, pokiaľ nie je výslovne uvedené v písomnej forme. Pokiaľ Poskytovateľ služieb raz nebude trvať na prísnom dodržiavaní podmienky alebo podmienky VOP, neznamená to vzdanie sa práva trvať na prísnom dodržiavaní tejto podmienky v budúcnosti.

14.4. Poskytovateľ služby a používateľ sa pokúsi svoje spory urovnať zmiernou cestou.

15. POSTUP VYBAVENIA REKLAMÁCIE

15.1. Náš obchod si kladie za cieľ vybaviť všetky objednávky v správnej kvalite ak plnej spokojnosti zákazníka. Ak má Užívateľ akékoľvek sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo súvisiaceho jej plnenia, môže svoju sťažnosť oznámiť telefonicky, e-mailom alebo listom.

15.2. Poskytovateľ služieb ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí av prípade potreby ju napraví. Ak zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ak nie je možné reklamáciu bezodkladne prešetriť, zriadi Poskytovateľ služieb bezodkladne záznam o reklamácii a svojom stanovisku k reklamácii a poskytne zákazníkovi kópiu záznamu.

15.3. Poskytovateľ služieb odpovie na písomnú sťažnosť písomne do 30 dní. Uvedú sa tiež dôvody zamietnutia reklamácie. Poskytovateľ služieb uchováva záznam o sťažnosti a kópiu odpovede po dobu piatich rokov av prípade sťažnosti od zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ju na žiadosť predloží dozorným orgánom.

15.4. V prípade reklamácie kvality a ďalších sťažností spotrebiteľov vedieme o reklamácii záznam v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

15.5. Informujeme našich zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, že v prípade zamietnutia ich sťažnosti sa môžu obrátiť so sťažnosťou na orgán verejnej moci, zmierovací orgán alebo súd, a to nasledovne.

15.6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť na orgáne ochrany spotrebiteľa. Všeobecným orgánom pre ochranu spotrebiteľa je krajský úrad vlády av hlavnom meste vládny úrad budapeštianskeho hlavného obvodu V. Kontaktné údaje úradov nájdete tu: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek Vezmite prosím na vedomie, že od 27.12.2022 začne orgán ochrany spotrebiteľa konanie iba v prípade, že sa spotrebiteľ primárne snažil spor riešiť priamo s dotknutým podnikateľom.

15.7. V prípade reklamácie má Spotrebiteľ po pokuse o vybavenie reklamácie u Poskytovateľa služby možnosť obrátiť sa na zmierovací orgán v mieste svojho bydliska alebo sídla Poskytovateľa služieb, kontaktné údaje ktoré sú uvedené v prílohe 1.

15.8. Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je zodpovedný zmierovací orgán. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa medzi stranami dosiahnuť dohodu o vyriešení spotrebiteľského sporu av prípade, že sa to nepodarí, rozhodnúť vo veci tak, aby sa zabezpečilo, že práva spotrebiteľov budú vymáhané jednoducho, rýchlo, efektívne a finančne. efektívnym spôsobom. Na žiadosť spotrebiteľa alebo dodávateľa zmierovací orgán poradí spotrebiteľovi o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

15.9. Poskytovateľ služieb sa zúčastní konania začatého zmierovacím orgánom, ale neurobil všeobecné vyhlásenie o predložení. Poskytovateľ služieb má povinnosť súčinnosti pri zmierovacom konaní, vrátane povinnosti zaslať svoju odpoveď zmierovaciemu orgánu a zabezpečiť na pojednávaní účasť osoby oprávnenej na rokovanie o zmieri. Ak nie je sídlo alebo miesto podnikania registrované v kraji zmierovacej komory, ktorá prevádzkuje miestne príslušný zmierovací orgán, je povinnosťou súčinnosti podniku ponúknuť možnosť písomného vybavenia na základe žiadosti spotrebiteľa.

15.10. V prípade cezhraničných spotrebiteľských sporov súvisiacich s predajom online alebo zmluvami o poskytovaní služieb online je príslušný na riadenie zmierovací orgán pri Obchodnej a priemyselnej komore v Budapešti.

15.11. Spotrebiteľ môže v prípade sťažnosti využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Používanie platformy vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie kliknutím tu. Po prihlásení môže spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom internetovej stránky: http://ec.europa.eu/odr 

15.12. Pokiaľ sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán alebo ak konanie nebolo úspešné, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na súd a spor vyriešiť. Žaloba musí byť podaná prostredníctvom žalobného návrhu obsahujúceho tieto informácie:

- súd, na ktorom bola podaná žaloba, mená, bydlisko a postavenie strán a ich zástupcov, požadované právo, skutočnosti, na ktorých je založené, a dôkazy na jeho podporu, údaje, z ktorých možno odvodiť príslušnosť súdu a žiadosť o rozhodnutie súdu. K žiadosti musí byť priložený dokument alebo kópia dokumentu, ktorého obsah sa na podporu žiadosti uplatňuje.

16. AUTORSKÉ PRÁVA

16.1. Vzhľadom na to, že stránky www.gammo.sk sú autorským dielom, je zakázané obsah stránok www.gammo.sk sťahovať (reprodukovať), ďalej odovzdávať verejnosti, inak používať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať jej časť bez písomného súhlasu Poskytovateľa služby.

16.2. Aj s písomným súhlasom môže byť akýkoľvek materiál z webu www.gammo.sk a jeho databázy reprodukovaný iba odkazom na tieto webové stránky.

16.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva ku všetkým prvkom svojej služby, svojim doménovým menám, sekundárnym doménovým menám s nimi vytvoreným a jeho internetovému reklamnému priestoru. Názov GAMMO je chránený autorským právom a môže byť použitý iba s písomným súhlasom Poskytovateľa služby, s výnimkou odkazu.

16.4. Je zakázané upravovať alebo spätne analyzovať obsah stránok www.gammo.sk alebo akékoľvek ich časti; vytvárať užívateľské ID a heslá nečestným spôsobom; používať akúkoľvek aplikáciu, ktorá by mohla upravovať alebo indexovať stránky www.gammo.sk alebo akúkoľvek ich časť.

16.5. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade neoprávneného použitia má Poskytovateľ služby nárok na sankciu. Výška pokuty je 225 EUR hrubého za obrázok a 50 EUR hrubého za slovo. Užívateľ berie na vedomie, že táto pokuta nie je neprimeraná a prezerá stránky s ohľadom na túto skutočnosť. V prípade porušenia autorských práv si Poskytovateľ služby vyžiada notárske potvrdenie o skutočnosti, ktorého výška bude taktiež vyúčtovaná porušujúcemu Užívateľovi.

17. OCHRANA DÁT

17.1. Zásady ochrany osobných údajov tohto webu sú k dispozícii na adrese:

https://gammo.sk/informacie-pre-zakazniky/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov

 

V Budapešti, 08.05.2024